SCU - �l�skie Centrum Utylizacji
O firmie   Oferta   Usługi   Cennik   Przepisy   Kontakt   Mapa dojazdu   Zlecenie odbioru English EN   
  nowa usługa: niszczenie dokumentów  
 

Przepisy prawne

 
 
Nasza działalność spełnia wymogi wynikające z przepisów określonych ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. nr 62 poz.628, a w szczególności:

Art. 5. Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak
aby:

 1. zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich
  negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i
  po zakończeniu ich użytkowania,
 2. zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie
  udało się zapobiec ich powstaniu,
 3. zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie
  odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się
  poddać odzyskowi.

Art. 7.

 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób
  zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska
  oraz planami gospodarki odpadami.
 2. Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania
  ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub
  nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady
  te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska
  oraz planami gospodarki odpadami.
 3. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak
  unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których
  unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych
  lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Art. 8. Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.

Art. 9.

 1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub
  unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
 2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
  miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepsza dostępna
  technikę lub technologie, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych
  miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Obowiązki posiadaczy odpadów:

Art. 17.

 1. Wytwórca odpadów prowadzący instalacje jest obowiązany do:
  1. uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej
   1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie
   odpadów innych niz. niebezpieczne,
  2. uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
   niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie,
  3. przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
   gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza od 5 do 5 tysięcy ton
   rocznie odpadów innych niz. niebezpieczne.

   

 2. Wytwórca odpadów nieprowadzacy instalacji jest obowiązany do:
  1. uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
   niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100
   kg rocznie,
  2. przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
   gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w
   ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niz.
   niebezpieczne.
  3. Rada gminy może podjąć uchwale o obowiązku złożenia informacji o
   wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
   przez wytwórców odpadów, o których mowa w ust. 1 i 2, wytwarzających odpady
   inne niz. niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie.
  4. Wymóg uzyskania decyzji, o których mowa w ust. 1, a także przedłożenia
   informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
   wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalacje,
   na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w
   przepisach o ochronie środowiska.
  5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do odpadów komunalnych.

Rozdział 5

Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów:

Art. 38.

 1. Zakazuje się odzysku PCB.
 2. Odpady zawierające PCB mogą być poddawane odzyskowi lub
  unieszkodliwiane tylko po usunięciu z tych odpadów PCB, z zastrzeżeniem ust.
 3. Jeżeli usuniecie PCB z odpadów jest niemożliwe, do unieszkodliwienia
  odpadu zawierającego PCB stosuje się przepisy dotyczące unieszkodliwiania
  PCB.
 4. PCB powinno być unieszkodliwiane poprzez spalanie w spalarniach
  odpadów niebezpiecznych.
 5. Dopuszcza się również jako metody unieszkodliwiania PCB procesy D8,
  D9, D12 i D15 wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, przy zastosowaniu
  techniki gwarantującej bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi jego
  unieszkodliwienie.
 6. Zakazuje się spalania PCB na statkach.
 7. Posiadacz odpadów prowadzący działania w celu unieszkodliwienia PCB
  jest obowiązany w karcie ewidencji odpadów zamieścić informacje o zawartości
  PCB w odpadzie.

Art. 41.

 1. Odpady w postaci baterii lub akumulatorów unieszkodliwia się
  oddzielnie od innych rodzajów odpadów.
 2. Posiadacz odpadów w postaci baterii lub akumulatorów, powstałych w
  wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jest obowiązany do
  ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub
  unieszkodliwienie tych odpadów.
 3. Posiadacz odpadów w postaci baterii lub akumulatorów, który jest osoba
  fizyczna niebedaca przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna niebedaca
  przedsiębiorca, powinien zwracać te odpady do punktów ich zbiórki lub
  wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady.
 4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, dotyczą posiadaczy odpadów w
  postaci baterii lub akumulatorów, które zawierają:
  1. powyżej 0,0005% wagowo rtęci lub
  2. powyżej 0,025% wagowo kadmu, lub
  3. powyżej 0,4% wagowo ołowiu.

Jeżeli posiadacie Państwo odpady wymienione w tabeli poniżej, zgodnej z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), prosimy o zgloszeenie się do
Śląskiego Centrum Utylizacji, a nasz profesjonalizm zapewni Państwa firmie
komfort związany z odbiorem i przejęciem obowiązków "posiadacza odpadów"
określonych ustawa wymieniona wyżej.

16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone
inne niz. wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1)
inne niz. wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niz. wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z
zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niz. wymienione w
16 02 15


* odpady niebezpieczne

 
Copyright © 1999-2012 scu.pl